Personuppgiftsansvarig

DEN Finland Oy
FO-nummer 2347517-2
Backasgränden 7
FI-01510 Vanda, Finland
telefonnummer: –
E-posti: tietosuoja [at] den.fi

Kontaktperson

Dataskyddsärenden
tietosuoja [at] den.fi

Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister

Syftet med hantering av personuppgifter

DEN behandlar sina potentiella, nuvarande och före detta kunders personuppgifter enligt följande rättsliga grunder och för följande syften:

 1. Att på den registrerades begäran genomföra förfrågningar för den registrerades räkning såsom anbudsförfrågningar, nyhetsbrev, beställningar av produkter och tjänster jämte andra åtgärder som föregår ett avtal samt i anslutning till dessa en kontroll av kreditupplysningar;
 2. Verkställa avtalet mellan den registrerade och DEN, exempelvis leveranser av produkter och tjänster, fakturering, betalningskontroll och indrivning;
 3. Skötsel, upprätthållande och utveckling av kundförhållandet mellan DEN och den registrerade i enlighet med det intresse som har sitt berättigande i kundförhållandet; affärsverksamhet, design och utveckling av produkter och tjänster; kund- och andra respons- och nöjdhetsenkäter jämte övrig kommunikation om kundförhållandet per brev, telefon och e-post, sms eller andra elektroniska hjälpmedel;
 4. Lagstadgade skyldigheter som åligger DEN och hänför sig till bestämmelser om bostadsaffärer, konsumentskydd, dataskydd samt övrig lagstiftning;
 5. I enlighet med DEN:s berättigade intresse, upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier, penningtvätt samt andra brott och oegentligheter;
 6. I enlighet med DEN:s och dess samarbetspartners berättigade intresse genomföra opinions- och marknadsföringsundersökningar, anordna marknadsföringstävlingar, lotterier och andra marknadsföringsevenemang samt direktmarknadsföring per telefon och brev, dessutom med separat samtycke per e-post, sms jämte övriga elektroniska hjälpmedel;
 7. Behandling av data som insamlats genom kakor, reklamtaggar eller med hjälp av annan spårningsteknik från användning av DEN:s onlinetjänster och mobila tjänster för ändamål som definieras i samtycket till kakorna. Se närmare upplysningar om användning av kakor här.
 8. I enlighet med DEN:s och dess samarbetspartners berättigade intresse reklam för deras produkter och tjänster i deras egna och andra online- och mobilmedier, -tjänster, applikationer och riktad reklam.
 9. Analys av i enlighet med DEN:s och dess samarbetspartners berättigade intresse registrerade kunders uppgifter samt dessas profilering, segmentering och statistikföring i samband med och för ovannämnda användningsändamål.

Beskrivning av registrets datainnehåll

Registret innehåller följande data om DEN:s potentiella, nuvarande och före detta konsumentkunder:

 1. Basuppgifter om den registrerade, till exempel namn, personbeteckning, kund-id, födelseår, kön, modersmål, kontaktspråk, titel och yrkesbeteckning postadress, e-postadress, telefonnummer, önskat kontaktsätt;
 2. Marknadsföringsinformation: marknadsföringsåtgärder som riktas till den registrerade, bostadstyper som intresserar kunden, marknadsföringsobjekt, dessas egenskaper jämte bostadsområden; hushållets storlek, boendeform; antal bostäder i den registrerades ägo samt andra föremål för intresse och information som uppgetts av kunden; förbud mot och samtycke till direktmarknadsföring
 3. Kundhistoria: tidpunkt för kundförhållandets inledning och avslut, på vilket sätt detta har skett, samt information om avtal om produkter och tjänster, uppgifter om beställning, inköp, avbrott och annullering, leveranser, kundrespons och reklamationer, inspelade kundtjänstsamtal; svar från kund- och marknadsenkäter; andra kontakter; fakturerings-, betalnings- och indrivningsuppgifter jämte information om kreditvärdighet
 4. Information om användning av elektroniska tjänster: exempelvis vilka registreringsuppgifter som förutsätts för användarrätt till DEN:s tjänster, såsom användarnamn, pseudonym och eventuell användar-ID; uppgifter om användning och sökhistorik, läsning av nyhetsbrev, reklam och sökning av annonser; sida från vilken användaren övergått till DEN:s webbplats, teknisk anordning, individuell identifikation av apparat och/eller kakor, kanal för datainsamling (webbläsare, mobil webbläsare, applikation) webbläsarversion, IP-adress, sessions-id, sessionstidpunkt och längd samt skärmupplösning och operativsystem, position på lands-/stadsnivå.
 5. Profil- och klassificeringsinformation: Klassificering av ovan angivna uppgifter och information från ordinarie informationskällor med flera kund-/ användar- och marknadsföringssegment och profiler utifrån analys och profilering.
 6. Personbeteckning behandlas enbart för syften som tillåts enligt lag, när det är viktigt att identifiera den registrerade, till exempel i fall av en bostadsaffär, uthyrning, kreditgivning eller indrivning av en fordran. I direktmarknadsföring för potentiella och före detta kunder används enbart basuppgifter (med undantag för personbeteckning) samt marknadsföringsinformation, analysdata och profileringsuppgifter.

Beskrivning av mottagare av personuppgifter

DEN kan överlåta uppgifter från registret till företag som ingår i samma koncern som DEN samt till samarbetspartners, då detta är nödvändigt för att förverkliga registrets syften, bland annat för att leverera och fakturera avtalade produkter eller tjänster. I annat fall överlåts inga uppgifter till utomstående instanser utan den registrerades medgivande med undantag för att det skulle vara nödvändigt för att uppfylla DEN:s lagstadgade skyldigheter, i samband med en rättsprocess, på myndigheternas begäran eller som en del av affärsarrangemang.

DEN har rätt att anlita underleverantörer för hantering av personuppgifter i en deklaration av detta slag. I sådana fall kan personuppgifter överföras till underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att underleverantörens tjänster ska kunna genomföras. DEN anlitar underleverantörer för följande uppdrag:

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifter förvaras så länge det är nödvändigt för användningssyftet. Kunduppgifter förvaras efter att kundförhållandet har upphört, tills garantiförpliktelser och andra skyldigheter mellan parterna som avses i avtal och lagstiftning har fullgjorts och de förvaringstider och ansvarstider som exempelvis bestäms i lagen om bostadsköp, konsumentskyddslagen och bokföringslagen har löpt ut.

DEN kan efter att kundförhållandet har upphört förvara anonymiserade uppgifter samt för direktmarknadsföring de basuppgifter om den registrerade som definieras i denna dataskyddsdeklaration (med undantag för personbeteckning) samt marknadsföringsinformation.

Kan uppgifter från registret överföras utanför EU och EES?

Ja

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överföras för handläggning även i ett land utanför EU- och EES-området. Om inte Europeiska kommissionen har beslutat att landet där uppgifterna ska behandlas har en godtagbar dataskyddsnivå, säkerställer DEN en adekvat dataskyddsnivå genom att med underleverantörerna ingå skriftliga avtal på standardavtalsvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen, eller genom något annat lagenligt förfaringssätt.

Kommer automatiska beslut att fattas utifrån uppgifterna

Nej

Hur har den registrerade möjlighet att effektivt utöva sina rättigheter

Den registrerades rätt att granska och rätta sina uppgifter samt andra rättigheter

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som i personregistret lagrats om personen och kräva att en felaktig, föråldrad, onödig eller lagstridig uppgift rättas eller raderas.

Den registrerade har även rätt att när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke till behandling av sina personuppgifter. En återkallelse av ett samtycke påverkar inte lagenligheten av en behandling som skett innan återkallelsen av samtycket.

Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföring och därmed sammanhängande profilering.

Om den registrerade har lämnat sina personuppgifter till DEN och behandlingen grundar sig på ett samtycke eller ett avtal, har personen rätt att få dessa uppgifter till sig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format samt rätt att överföra uppgifterna till en annan DEN i enlighet med i kraft varande lagstiftning.

Då grunden för behandlingen av personuppgifter är ett berättigat intresse, har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter med en motivering som hänför sig till hans eller hennes personliga specifika situation. Den registrerade ska i samband med sin begäran precisera den specifika situation som motiverar invändningen.

Den registrerade kan i vissa situationer som definieras i lagen kräva en begränsad behandling av sina personuppgifter, exempelvis att behandlingen helt och hållet eller till en del avbryts, då det enligt den registrerade råder oklarhet om huruvida uppgifterna är felfria eller om uppgifternas behandling.

Uppgifterna ska lämnas personligen, per brev eller e-post försedda med kontaktuppgifterna i punkt 1. DEN kan vid behov be den registrerade skriftligen precisera sin begäran och styrka sin identitet.

Den registrerade har rätt att hos dataskyddsombudsmannen anföra besvär över behandlingen av personuppgifterna.

Besvärsrätt

Varje registrerad person har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten, i synnerhet i den medlemsstat där personens stadigvarande bosättningsort eller arbetsplats finns, eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum, om den registrerade anser att dataskyddsförordningen överträds i behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, dock utan att det sagda begränsar andra administrativa medel för begäran om omprövning eller andra rättsskyddsmedel.