Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

DEN Finland Oy
Y-tunnus: 2347517-2
Pakkalankuja 7 01510 Vantaa
Puhelinnumero: –
Sähköposti: tietosuoja [at] den.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuoja-asiat
Yhteystiedot: tietosuoja [at] den.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

DEN käsittelee sen potentiaalisten, nykyisten ja entisten kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

1) rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, tarjouspyyntöjen, uutiskirjeiden, tuotteiden ja palvelujen tilausten ja muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä sekä niihin liittyen luottotietojen tarkastaminen;

2) rekisteröidyn ja DENin välisen sopimuksen täytäntöönpano, esim.tuotteiden ja palvelujen toimittaminen, laskutus, maksujen valvonta ja perintä;

3) DENin ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun mukaisesti asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen; liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen; asiakas- ja muut palaute- ja tyytyväisyystutkimukset sekä muu asiakassuhteeseen perustuva viestintä kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä;

4) asuntokauppa-, kuluttajansuoja-, tietosuoja- ja muuhun lainsäädäntöön perustuvien DENin lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen;

5) DENin oikeutetun edun mukaisesti petosten, rahanpesun ja muiden rikosten ja väärinkäytösten havaitseminen, estäminen ja selvittäminen;

6) DENin ja sen yhteistyökumppaneiden oikeutetun edun mukaisesti mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen, markkinointikilpailujen, arvontojen ja muiden markkinointi-tapahtumien järjestäminen sekä tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen puhelimitse ja kirjeitse sekä erillisen suostumuksen perusteella sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti;

7) DENin verkko-ja mobiilipalvelujen käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla kerättyjen tietojen käsittely evästesuostumuksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso tarkempia tietoja evästeiden käytöstä täältä.

8) DENin ja sen yhteistyökumppaneiden oikeutetun edun mukaisesti niiden tuotteiden ja palvelujen mainonta niiden omissa ja muissa Internet- ja mobiilimedioissa, -palveluissa, sovelluksissa sekä mainonnan kohdentaminen;

9) DENin ja sen yhteistyökumppaneiden oikeutetun edun mukaisesti rekisteröityjen ja heidän tietojensa analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittujen käyttötarkoitusten yhteydessä ja niitä varten.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja DENin potentiaalisista, nykyisistä ja entisistä DENin kuluttaja-asiakkaista:

1) Rekisteröidyn perustiedot, esim: nimi, henkilötunnus, asiakastunniste, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, palvelukieli, arvo ja ammattinimike, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toivottu yhteydenottotapa;

2) Markkinointitiedot: rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, asiakasta kiinnostavat asuntotyypit, -kohteet, -ominaisuudet ja asuntoalueet; kotitalouden koko, asumismuoto; rekisteröidyn omistamien asuntojen lukumäärä sekä muut asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja tiedot; suoramarkkinointikiellot ja suostumukset

3) Asiakashistoria: asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, tuotteiden ja palveluiden sopimus-, tilaus-, osto-, keskeytys- ja peruutustiedot, toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot, asiakaspalvelupuhelujen tallenteet; vastaukset asiakas- ja markkinatutkimuksiin; muut yhteydenotot; laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot

4) Sähköisten palveluiden käyttötiedot: esim. DENin palvelujen käyttöoikeuden edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; palvelujen käyttö- ja selaustiedot, uutiskirjeiden lukutiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt DENin sivustolle, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti.

5) Profiili- ja luokittelutiedot: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä ja markkinointisegmentit ja profiilit

Henkilötunnusta käsitellään vain laissa sallituissa tarkoituksissa, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää, esim. asuntokaupassa ja vuokrauksessa, luotonannossa tai saatavan perimisessä.

Suoramarkkinoinnissa potentiaalisille ja entisille asiakkaille käytetään vain perustietoja (henkilötunnusta lukuunottamatta) sekä markkinointi-, analytiikka- ja profilointitietoja.

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

DEN voi luovuttaa rekisterin tietoja DENin kanssa samaan konserniiin kuuluville yrityksille ja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä DENin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

DENillä on oikeus käyttää alihankkijoita tämän selosteen mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan palvelujen toteuttamiseksi. DEN käyttää alihankkijoita seuraavissa tehtävissä:

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi. Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes takuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet on suoritettu ja lainsäädännössä, esim. asuntokauppa-, kuluttajansuoja- ja kirjanpitolaissa määritellyt säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet.

DEN voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn edellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä perustietoja (henkilötunnusta lukuunottamatta) ja markkinointitietoja.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Kyllä

Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, DEN varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä.

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn aiemmin antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Jos rekisteröity on toimittanut henkilötietojaan DENille ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, hänellä on oikeus saada nämä tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle DENille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kun henkilötietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyn on pyynnön yhteydessä yksilöitävä vastustamisen perusteena oleva erityinen tilanne.

Rekisteröity voi laissa määritellyissä tilanteissa vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun rekisteröidyn mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. DEN voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.