Tavarantoimittajarekisteri

Rekisterinpitäjä

DEN Finland Oy
Y-tunnus: 2347517-2
Pakkalankuja 7 01510 Vantaa
Puhelinnumero: –
Sähköposti: tietosuoja [at] den.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuoja-asiat
Yhteystiedot: tietosuoja [at] den.fi

Rekisterin nimi

Tavarantoimittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tavarantoimittajarekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on DENin ja tavarantoimittajan keskinäisessä sopimuksessa sovittujen tehtävien edistäminen sekä yhteydenpidon ja tiedonjaon toteuttaminen.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Käsittelemme seuraavia tavarantoimittajiemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja: nimi ja yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tehtävänimike.

Käsittelyperuste

Sopimus
Oikeutettu etu

Kuvaus oikeutetuista eduista joihin käsittely perustuu

Tavarantoimittajan kanssa toteutettavan yhteistyön toimivuuden vuoksi katsomme, että meillä on rekisterinpitäjänä oikeutettu etu käsitellä tavarantoimittajiemme yhteyshenkilöiden tietoja.

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

DEN rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Apunamme järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa on myös ulkoisia palveluntuottajia. Huolehdimme yhteistyökumppaniemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Myös eräillä viranomaisilla, kuten poliisilla, on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä
Muusta lähteestä

Kuvaus tietolähteistä

Käsittelemme yhteyshenkilöiden tietoja yritykseltä tai yritystä edustavilta henkilöiltä saatujen tietojen perusteella. Hyödynnämme myös julkisia tietolähteitä.

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset

DENin ja tavarantoimittajan keskinäisen sopimuksen täytäntöönpanon, sopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamisen ja yhteydenpidon toteuttamisen vuoksi yhteyshenkilön tietojen käsittely on rekisterinpitäjälle tarpeen. Katsomme, että tämä on molemminpuolinen etu, jotta hankintasopimuksessa yhteisesti sovitut tehtävät voidaan yhteistyössä suorittaa.

Henkilötietojen säilytysaika

Yhteyshenkilön tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin sopimussuhde tavarantoimittajan kanssa on olemassa ja yhteyshenkilö toimii yrityksen palveluksessa.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, voi hän olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.