Urakoitsijarekisteri

Rekisterinpitäjä

DEN Finland Oy
Y-tunnus: 2347517-2
Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa
Puhelinnumero: –
Sähköposti: tietosuoja [at] den.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuoja-asiat
Yhteystiedot: tietosuoja [at] den.fi

Rekisterin nimi

Urakoitsijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Täyttää työnantajan lakisääteiset velvoitteet sekä edistää ja tukea liiketoiminnan prosesseja

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Käsittelyperuste

Sopimus
Lakisääteinen velvoite

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

Henkilötietojen säilytysaika

50 v.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Rekisteröidyn muut oikeudet

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Ottamalla yhteyttä toimeksiannon suorittajaan (rakennuspäälliköt)

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.